"Header"
نمایشگاه ها و همایش ها


شرکت داروسازی تهران دارو منتظر دیدار شما سروران در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما می باشد

نمایشگاه ایران فارما از تاریخ 21 الی 23 شهریورماه 1396 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. آدرس غرفه :

سالن اصلی مصلی شماره 8


<p> متن مربوط به درباره ما در این قسمت قرار میگیرد متن مربوط به درباره ما در این قسمت قرار میگیرد متن مربوط به درباره ما در این قسمت قرار میگیرد متن مربوط به درباره ما در این قسمت قرار میگیرد متن مربوط به درباره ما در این قسمت قرار میگیرد</p>
آگهی